Šie Noteikumi nosaka uzvedības normas sporta būvē, kas jāievēro skatītājiem, apmeklējot Dinamo Rīga un HK Rīga hokeja spēles, kas notiek Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstu teritorijās, kurās notiek ārvalstu klubu mājas spēles.


1.      Vispārīgie noteikumi
 
1.1.             Skatītāji ir personas, kuras ieradušās sporta būvē un kurām ir ieejas biļete, abonements, ielūgums vai cita noteikta parauga dokuments, bet kuras nav saistītas ar spēles norises organizēšanu un nodrošināšanu.
1.2.             Lai nodrošinātu atsevišķu skatītāju kategoriju drošību, spēles organizators šīm skatītāju kategorijām var ieviest īpašus spēles apmeklēšanas nosacījumus, obligāti informējot par pieņemto lēmumu sporta būves administrāciju, tiesībsargājošās iestādes un skatītājus līdz biļešu pārdošanas sākumam.
1.3.             Tiek uzskatīts, ka līdz ar ieiešanu sporta būvē skatītāji ir apņēmušies ievērot šos Noteikumus, kas darbojas visu laiku, kamēr skatītāji atrodas sporta būvē.
1.4.             Par Noteikumu ievērošanas kontroli atbild spēles organizators, tiesībsargājošo iestāžu, ugunsdzēsības dienestu darbinieki, kā arī attiecīgo sporta būves dienestu darbinieki, kuri nodrošina kontroles un caurlaides režīmu, skatītāju izvietošanu un sabiedrisko kārtību (drošības dienesti, privātie apsardzes uzņēmumi, kontrolieri, administratori, brīvprātīgie u.c.).
1.5.             Skatītāji, kuri neievēro Noteikumus, netiek ielaisti sporta būvē vai tiek no tās izvesti, neatmaksājot ieejas biļetes vērtību, bet prettiesisku darbību veikšanas gadījumā tiek administratīvi sodīti vai saukti pie kriminālatbildības.
1.6.             Lai novērstu prettiesiskas darbības, spēles organizators ir tiesīgs veikt skatītāju fotografēšanu un video filmēšanu.
1.7.             Ja skatītājs pārkāpj šos Noteikumus, spēles organizatoram un sporta būves administrācijai ir tiesības lemt par atteikumu pārkāpējam iekļūt sporta būvē citu hokeja spēļu laikā.
 
2.      Skatītājiem ir tiesības:
 
2.1.             Ieiet sporta būvē pirms spēles un tās laikā, uzrādot ieejas biļetes, abonementus, ielūgumus vai citus noteikta parauga dokumentus. Ieejas sporta būvē sākuma laiku nosaka spēles organizators, sporta būves administrācija un tiesībsargājošās iestādes ar kopīgu lēmumu. To, cik reizes skatītājs ar ieejas biļeti, abonementu vai cita parauga dokumentu var ieiet sporta būvē vienas spēles laikā, nosaka sporta būves administrācija.
2.2.             Izmantot visus spēles organizatoru un sporta būves administrācijas piedāvātos pakalpojumus.
2.3.             Ienest sporta būves tribīnēs un izmantot:
·        tabakas izstrādājumus un šķiltavas, ko drīkst izmantot tikai smēķēšanai īpaši norādītās zonās;
·        atribūtiku, kuru sporta būvēs oficiāli tirgo klubi;
·        2011.-2012. gada sezonā – taures garumā līdz 20 cm un plastmasas tarkšķus, saskaņojot to ar spēles organizatoru, ja to lietošana neizraisa blakus sēdošo skatītāju iebildumus. Sporta būvē „Arēna Rīga” (Rīga, Latvija) aizliegts ienest un lietot taures. Sākot no 2012.-2013. gada sezonas tauru ienešana un lietošana aizliegta visās sporta būvēs.
2.4.             Līdzjutēju apvienību pārstāvjiem, par katru turpmāk minēto atbalstīšanas instrumentu ieceļot no līdzjutēju vidus atbildīgo, atļauts ienest un lietot:
·            bungas ar vienu membrānu un vaļēju apakšu, ar diametru līdz 60 cm un augstumu līdz 40 cm, kā arī bungām paredzētās vālītes.
·            dažādas formas transparentus, ja tie tribīnēs tiks novietoti tā, lai netraucētu citiem skatītājiem vērot spēli. To izvietošanu sporta būvē, saskaņojot ar sporta būves administrāciju, tiesībsargājošo iestāžu štāba vadītāju un Ārkārtas situāciju ministrijas pārstāvi, nosaka persona, kura klubā, kas organizē spēli, atbild par drošību. Transparentiem jābūt izgatavotiem no neuzliesmojoša materiāla (piesātinātiem ar īpaša sastāva vielu), ko apliecina attiecīgi ugunsdrošības sertifikāti. Transparentu saturam jābūt veltītam tikai sava kluba atbalstam, tajā nedrīkst būt iekļauti apvainojoši, necenzēti, provocējoši teksti, vārdi, simboli vai attēli;
·            karogus ar plastmasas cauruļveida kātu. Kāta garums nedrīkst pārsniegt 1,5 metrus. Karogiem jābūt izgatavotiem no neuzliesmojoša materiāla (piesātinātiem ar īpaša sastāva vielu), ko apliecina attiecīgi ugunsdrošības sertifikāti. Šādu karogu lietošana atļauta viesu un mājas komandas atbalstītāju sektoros. Uz karogiem attēlotajam saturam jābūt veltītam tikai sava kluba atbalstam, tajā nedrīkst būt iekļauti apvainojoši, necenzēti, provocējoši teksti, vārdi, simboli vai attēli;
·            citus komandas atbalsta līdzekļus. Citu atbalsta līdzekļu izmantošanu var atļaut ar organizatora, sporta būves administrācijas un tiesībsargājošo iestāžu štāba vadības kopīgu lēmumu.
Atbalstīšanas līdzekļi, kas satur vārdus un izteikumus Krievijas Federācijas republiku valsts valodās un to valstu valsts valodās, kuru klubi piedalās čempionātā, jānodrošina ar kluba apstiprinātu tulkojumu.
Atbalstīšanas līdzekļi, kuros iekļauti vārdi un izteikumi svešvalodā, ir jānodrošina ar notariāli apliecinātu tulkojumu.
Atbalstīšanas līdzekļi, kuros iekļautas abreviatūras un ciparu grupas, ir jānodrošina ar kluba apliecinātu abreviatūru un ciparu grupu rakstisku skaidrojumu.
Lai noskaidrotu minētās atribūtikas atbilstību prasībām, atribūtikas īpašniekiem 1,5 stundas pirms spēles sākuma tā jāuzrāda spēles organizatora, sporta būves administrācijas, tiesībsargājošo iestāžu štāba, Ārkārtas situāciju ministrijas pārstāvjiem.
Ja līdzjutēji pārkāpj šos noteikumus, var tikt pieņemts lēmums par aizliegumu hokeja spēļu laikā izmantot iepriekš minētos atbalstīšanas līdzekļus.
 
2.5.      Bez akreditācijas veikt amatieru fotouzņēmumus un video ierakstus (ja to izmantošanu nav aizliedzis spēles organizators, par ko jābūt attiecīgam uzrakstam uz ieejas biļetes, abonementa vai ielūguma).
 
3.      Skatītāju pienākumi:
 
3.1.             Uzrādīt ieejas biļetes, abonementus, ielūgumus vai citus dokumentus, kas dod tiesības ieiet sporta būvē, kā arī automašīnu iebraukšanas atļaujas tās teritorijā darbiniekiem, kas nodrošina kontroles un caurlaižu režīmu.
3.2.             Iziet speciālo kontroli (pārbaudi), lai nodrošinātu drošību un aizkavētu aizliegtu priekšmetu ienešanu, ienākot sporta būvē, bet atsevišķos gadījumos, ienākot sporta būvei pieguļošajā, norobežotajā teritorijā.
3.3.             Ieņemt vietas tribīnēs atbilstoši ieejas biļetēm, abonementiem un ielūgumiem.
3.4.             Izpildīt spēles organizatora, sporta būves administrācijas, tiesībsargājošo un ugunsdrošības iestāžu rīkojumus, ievērot sabiedrisko kārtību un vispārpieņemtās uzvedības normas.
3.5.             Nekavējoties ziņot sporta būves administrācijai un tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem par pamanītiem aizdomīgajiem priekšmetiem, ugunsgrēka un piedūmošanas gadījumiem, likumpārkāpumiem un citiem drošības apdraudējumiem.
3.6.             Saudzīgi izturēties pret sporta būves īpašumu, ievērot tīrību.
 
4.      Skatītājiem aizliegts:
4.1.             Atrasties sporta būvē alkohola, narkotisku vai toksisku vielu izraisīta reibuma stāvoklī.
4.2.             Ienest sporta būvē, izmantot vai darbināt:
·            spirtotus dzērienus;
·            jebkāda veida ieročus un munīciju;
·            durošus vai griezošus priekšmetus;
·            dūmu sveces;
·            līdzjutēju pirotehniskos līdzekļus;
·            signālraķetes;
·            petardes;
·            pirotehnikas izstrādājumus;
·            citas vielas, priekšmetus, izstrādājumus, tajā skaitā pašizgatavotus, kuru izmantošana var radīt piedūmošanu, aizdegšanos un citas negatīvas sekas;
·            ugunsnedrošas, sprāgstošas, indīgas, toksiskas un kodīgi smaržojošas vielas;
·            viegli uzliesmojošus, ugunsnedrošus materiālus un priekšmetus;
·            krāsojošas vielas;
·            narkotiskas vielas;
·            radioaktīvus materiālus;
·            gāzes baloniņus ar nervu sistēmu paralizējošu un asarošanu izraisošu iedarbību;
·            lāzeriekārtas;
·            citus priekšmetus, kurus var izmantot kā ieročus;
·            skārda bundžas, stikla un plastmasas traukus, pudeles un tilpnes.
·            lielgabarīta lietas, kas traucē citiem skatītājiem un normālai pasākuma norisei;
·            skaņas pastiprināšanas ierīces;
·            radio raidītājus.
4.3.             Smēķēt vietās, kur to aizliegusi sporta būves administrācija.
4.4.             Kurināt uguni.
4.5.             Mest priekšmetus uz tribīnēm, ledus laukuma un tam apkārt esošajā telpā, kā arī mērķtiecīgi mest priekšmetus uz skatītājiem, hokejistiem, treneriem, tiesnešiem, klubu pārstāvjiem, sporta būvēm, tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, spēles organizatora oficiālajiem pārstāvjiem.
4.6.             Nēsāt un izrādīt fašistiska un rasistiska satura zīmes, atribūtiku un citu simboliku.
4.7.             Lietot fašistiska un rasistiska satura vārdus un izteicienus, kā arī žestus.
4.8.             Lietot necenzētus un aizvainojošus vārdus un izteicienus, kā arī žestus.
4.9.             Lietot atribūtiku un transparentus vai izmantot skandēšanu, izsaucienus un žestus, kas izraisa sociālu, rasu, reliģisku, nacionālu un starpvalstu naidu, kā arī norāda uz sociālu, rasu, reliģisku, nacionālu un starpvalstu pārākumu.
4.10.         Izmantot tādas apģērba detaļas, citus priekšmetus un metodes, kas aizsedz seju.
4.11.         Pārkāpt sabiedrības morāles un uzvedības normas, atkailinot ķermeņa daļas, atrodoties sporta būvē.
4.12.         Izturēties provocējoši, draudoši pret skatītājiem un spēles dalībniekiem, radīt apdraudējumu savai un citu personu dzīvībai un drošībai vai jebkādā veidā apdraudēt jebkuru personu.
4.13.         Iziet ārpus norobežojuma ap ledus laukumu un iziet uz ledus laukuma, iekļūt komandu ģērbtuvēs, tiesnešu, preses centra un citās dienesta telpās.
4.14.         Spēles laikā atrasties ejās, uz kāpnēm, radīt šķēršļus skatītāju un dalībnieku kustībai, kāpt uz krēsliem, lēkāt, sarīkot prettiesisku darbību imitāciju, atrodoties tribīnēs, rāpties uz norobežojumiem, margām, apgaismes ierīcēm, mastiem, nesošajām konstrukcijām, radīt kaitējumu sporta būves un skatītāju īpašumam.
4.15.         Ierasties sporta būvē ar dzīvniekiem.
4.16.         Rīkot jebkādas politiskas akcijas.
4.17.         Tirgoties, jebkādā veidā izplatīt reklāmas ražojumus, suvenīrus un ražojumus ar politisku, reliģiozu vai rasistisku saturu (ieskaitot plakātus, skrejlapas un bukletus).
Uzpirkt un iedzīvošanās nolūkā pārdot tālāk spēles ieejas biļetes (veikt spekulatīvu tirdzniecību).
4.18. Prasības par talismana un atbalsta grupas telpām
· Talsimana un atbalsta grupas telpām jāatrodas ārpus “Tīrās zonas”
· Regulāri jānotiek šo telpu dezinfekcijai, kā arī jānodrošina regulāra gaisa dezinfekcija šajās telpās
· Minētajās telpās jābūt ierīkotam roku dezinfekcijas punktam
4.19. Organizatoram ir tiesības atteikt apmeklētājam ieeju pasākumā, ja apmeklētājam ir paaugstināta temperatūra (37,8 C) vai arī pazīmes par elpceļu vai cita veida saslimšanu.